DZc

Darius Suez C

Dating: 500 bC

Text

Language: elamite

Transliteration
Style: weissbach
1ANNAABIRNGIRRAANURAMADAAGQAANKIIGH+UBADBADIDA
AGQAMURUUNH+IBADIDAAGQADILMEBADI
[an]na-ap ir-[ša-ir]-ra anu-ra-mas-da ak-ka anki-ik hu-be be-iš-da [ak-k]a mu-ru-un hi be-iš-da [ak-ka Iruhid be-iš-
2DAAGQAIGIIATIUMBADIDADILMEIRRANAAGQADIDARIIA
MAUIDIEANAIRH+UUDURDAAGQADIDARIIAMAU
da ak-ka ši-ia-t]i-um be-iš-da Iruh.id-ir-ra-na ak-ka Ida-ri-ia-ma-u-iš Isunkuk ir hu-ut-taš-d]a ak-ka Ida-ri-ia-ma-u-
3IDIEANANADIEANAMEDUNAIABPAIRNGANNAABPAANEKURRAME
AAGDILMEIGIINIURDIDIDARIIAMAUIDIEANA
Isunkuk-na I]sunkuk-me du-na-iš ap-pa ir-ša-an-na ap-pa Anšu.Kur.Raid [a-a]k Iruhid š[i-i]š-n[i ] taš [Iú Ida-ri-ia-ma-u-iš Isunkuk
4IRNGIRRADIEANADIEANAIBINNADIEANADIDAAIMIIBAZA
NABADNADIEANAAMURUUNH+IUGKUMAIRNGANNA
ir-ša-ir-ra I]sunkuk Isunkuk-ip-in-na Isunkuk Ida-a-ú-iš mi-iš-ba-[za-na-aš-be-na Isunkuk =mu-ru-un hi uk-ku-ma ir-ša-an-na]
5PIRANGDANIQAH+ATEDIMIIDABADINGAGRIDIH+AAGQA
MANNUIGIIAAAGDIDARIIAMAUIDIEANANAANRI
pi-ra-ša-d[a-ni-ka ha-te I]mi-iš-da-aš-ba Iša-ak-ri Iha-ak-ka-man-nu-ši-i[a a-ak Ida-ri-ia-ma-u-iš Isunkuk na-an-ri
6MARRIDIERAH+I
... mar]-ri Iú še-ra hi ...

Language: persian

Transcription
Style: Kent
1baga:vazaraka:auramazadaa:haya:avama:asamaanama:
adaa:haya:imaama:bauma
baga : vazraka : Auramazdâ : hya : avam : asmânam : adâ : hya : imâm : bûm
2ima:adaa:haya:marataiyama:adaa:haya:shaiyaatai
ma:adaa:marataiyahaya
im : adâ : hya : martiyam : adâ : hya : šiyâtim : adâ : martiyahy
3a:haya:daarayavauma:XSHyama:akunausha:haya:daaraya
vahausha:XSHyaa:xashacha
â : hya : Dârayavaum : XŠyam : akunauš : hya : Dârayavahauš : XŠyâ : xšaça
4ma:faraabara:taya:vazarakama:taya:uvasapama:umarata
iyama:adama:daarayavausha:
m : frâbara : tya : vazrakam : tya : uvaspam : umartiyam : adam : Dârayavauš :
5XSH:vazaraka:XSH:XSHyaanaama:XSH:dahayaunaama:visapaza
naanaama:XSH:ahayaaya
XŠ : vazraka : XŠ : XŠyânâm : XŠ : dahyûnâm : vispazanânâm : XŠ : ahyây
6a:baumiyaa:vazarakaayaa:duuraiya:apaiya:vishata
asapahayaa:paucha:ha
â : bûmiyâ : vazrakâyâ : dûraiy : apiy : Vištâspahyâ : puça : Ha
7xaamanaishaiya:thaataiya:daarayavausha:XSH:adama:pa
arasa:amiya:hacaa:paa
xmanišiya : þtiy : Drayavauš : XŠ : adam: Prsa : amiy : hac : P
8rasaa:mudaraayama:agarabaayama:adama:naiyashataaya
ma:imaama:yauviyaa
rs : Mudryam : agarbyam : adam : niyaštyam : imm : yauviy
9ma:katanaiya:hacaa:pairaava:naama:rauta:taya:mu
daraayaiya:danuvataiya:aba
m : katanaiy : hac : Pirva : nma : rauta : tya : Mudryaiy : danuvatiy : ab
10iya:daraya:taya:hacaa:paarasaa:aitaiya:pasaava
:iyama:yauviyaa:akanaiya:
iy : draya : tya : hac : Prs : aitiy : pasva : iyam : yauviy : akaniya :
11avathaa:yathaa:adama:naiyashataayama:utaa:naava:
ayataa:hacaa:mudaraa
avaþ : yaþ : adam : niyaštyam : ut : nva : yat : hac : Mudr
12yaa:tara:imaama:yauviyaama:abaiya:paarasama:a
vathaa:yathaa:maama:kaama:aha
y : tara : imm : yauviym : abiy : Prsam : avaþ : yaþ : mm : kma : ha

references: #kent page 147
Translation
A great god is Ahuramazda, who created yonder sky, who created this earth, who created man, who created happiness for man, who made Darius king, who upon Darius the King bestowed this kingdom, great, possessed of good horses, possessed of good men. I am Darius the Great King, King of Kings, King of countries containing all kinds of men, King in this great earth far and wide, son of Hystaspes, an Achaemenian. Saith Darius the King: I am a Persian, from Persia I seized Egypt; I gave order to dig this canal from a river by name Nile which flows in Egypt, to the sea which goes from Persia. Afterward this canal was dug thus as I had ordered, and ships went from Egypt through this canal to Persia thus as was my desire.
references: #kent page 147

Support

type: granite stele
provenience
site: 33rd kilometer-stone from Suez

references: #kent page 111

References

Kent Roland G., Old Persian (Grammar Texts Lexicon), New Haven (Connecticut) 1953

Weissbach F.H., Die Keilinschriften der Achmeniden, Leipzig 1911


©2001 by Basello Gian Pietro
san Giovanni in Persiceto, 2001/2/4

View the raw CTML file: dzc.xml