Monthnames of Group intercalary terms
ID monthname order
38 beptika 1
39 mešana 2
41 -memana 3
40 KI.MIN 4
42 2-ummena 5
43 2-edana 6
44 appukana 7
45 irpi 8
71 DIRIG 9

9 records


©2000 Copyright by Basello Gian Pietro <elam@elamit.net>
san Giovanni in Persiceto, 19/VIII/2000
http://www.elamit.net/lankelli1/query_names.asp